BARN OCH UNGDOMSHEM

Mariahemmet

Mariahemmet ligger 130 km sydöst om Nairobi och New Life Missions huvudstation. Mariahemmet byggdes 1993 eftersom behovet fanns att erbjuda pojkar en annan boendeform i en lantlig miljö. Här kan barnen utveckla sina fritidsaktiviteter inom trädgårdsodling, biodling, snickeri och bakning.

Målet är att ge barn en trygg uppväxt där lek och utbildning går hand i hand. Pojkarna har som mål att slutföra sina grund- och gymnasieutbildningar.

Covid -19 pandemin har orsakat förändringar i arbetet på Mariahemmet.

Dels har regeringen i Kenya blivit mer restriktiva till att barn ska placeras på institutioner. New Life Mission har en lång erfarenhet av att ta beslut utifrån barnets bästa. Därför har verksamheten på hemmet anpassats på grund av pandemin. Mariahemmet är i dag mer inriktat på att vara ett resurshem för utsatta barn och deras familjer. Hemmet tar emot akutplaceringar men arbetar mer målinriktat på att finna lösningar inom barnets familj.

Detta sker genom ett nära samarbete med myndigheterna genom regelbundna hembesök. Ansvarig personal arbetar med utförliga utvärderingar och bedömer vilka insatser som krävs för att familjen ska kunna göra det möjligt för barnen att bo hemma. Teamet har regelbundna matleveranser, uppföljning av barnet i skolan, samtal och upplysning om negativa kulturella seder.

Tack för din gåva, den hjälper pojkarna att nå sina drömmar om en bättre framtid.

Kari Anne flickhem – Mashuru Kenya

I Kenya praktiseras fortfarande könsstympning av flickor. En folkgrupp som utför detta är bland annat massajerna. Flickorna räknas inte som vuxna innan omskärelsen. Enligt lagen är detta förbjudet, men traditionerna är djupa och ritualerna utförs ändå. Andra negativa kulturella seder i området är barnäktenskap som är en inkomstkälla för många fattiga familjer.

New Life Mission erbjuder därför skydd och hjälp för att kunna stå emot dessa seder. Kari Anne flickhem har existerat sedan 2009 och har som mål att ta emot akuta placeringar. Hemmet kan ta emot 20 flickor som oftast behöver rättshjälp i svåra familjerelationer.

Under coronapandemin har myndigheterna givit klara rekommendationer att Kari Anne hemmet ska fokusera mer på att återskapa brutna relationer. Information och upplysning ska öka förståelsen hos alla berörda. Att tillsammans följa upp vad flickan behöver av stöd och insatser för att kunna flytta tillbaka hem och fortsätta sina studier är viktigt.

Detta är en process som är mycket individuell och kräver många återkopplande samtal med hemmet och civilsamhället.

Tack för din gåva som räddar liv.

Samariten 

Samariten – ett hem för yngre barn i utkanten av Nairobi

Sedan starten 1985 har barnhemmet varit en trygg institution för många utsatta barn. 2018 påbörjades en större omorganisation och ombyggnation av barnhemmet. Hemmet har tre av totalt fem familjeenheter, med åtta barn och en ansvarig ”mamma” som kan tillgodose barnens olika behov.

Barnen bor på barnhemmet i kortare eller längre perioder beroende på varje barns enskilda situation.

Målet är att låta varje barn få möjlighet till en trygg barndom där lek och lärdom går hand i hand.

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Samaritens barnhem tar först och främst emot barn som har en förälder i fängelse. Enligt kenyanska myndigheters riktlinjer är det först och främst föräldralösa barn som ska bo på barnhem, men även barn som kommer från svåra förhållanden tas emot. Samariten tar även emot barn vars föräldrar är döda eller sjuka i aids.

Alla barn i skolåldern går på missionens egen förskola eller på en närliggande grundskola. När barnet flyttar hem igen fortsätter barnet utbildningen i sin hemmiljö.

Under pandemin har barnen på Samariten haft regelbunden kontakt med familj och släktingar. Myndigheterna har rekommenderat att målet under pandemin är att barnet ska flytta till sin familj, med hjälp av stödåtgärder ifrån barnhemmet.

Stort tack för din gåva! Ditt stöd betyder mycket för barnen på Samariten.